Κυριακή, 28 Ιουνίου 2009

ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝΜΟΝΟ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ


----------------------
Γ. Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
3ο χλμ. Εθν. Οδού Σερρών – Δράμας
Υπόψη Τμήματος Προμηθειών (κα Ασουχίδου)

Κοιν.: - Υπουργό Υγείας, Κον Δημήτρη Αβραμόπουλο
- ΕΛΤΕ, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
- Επιτροπή Ανταγωνισμού, Υπουργείο Ανάπτυξης
- Επόπτη Δημόσιας Διοίκησης

Ένσταση κατά της διακήρυξης ΙΙ 22/2009, 18-6-2009,
Κοινοποίηση 19-6-2009

Υποβάλουμε ένσταση κατά των όρων της διακήρυξης ΙΙ 22/2009 και γενικά της συμπεριφοράς του Νοσοκομείου για την κοροϊδία που έχουμε υποστεί από την πρώτη διακήρυξη μέχρι και σήμερα όπου μέχρι και η ώρα 11.00 πριν την διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού μας λεγόταν ότι θα ακυρωθεί ο διαγωνισμός και εν τέλει έγινε. Εκ των υστέρων μας κοινοποιείται ημέρα Παρασκευή ότι ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη με κατάθεση των δικαιολογητικών την Τρίτη. Δηλαδή με προθεσμία 1 ημέρας για τη σύνταξη των δικαιολογητικών και αποστολή τους στις Σέρρες. Τι υποκρύπτει αυτή η σπουδή; Γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο έχει μείνει ακέφαλο για αρκετό διάστημα αλλά δεν νομίζουμε ότι αυτός είναι ο λόγος της σπουδής και μάλιστα όταν η διακήρυξη περιλαμβάνει τους ίδιους παράνομους όρους όπως και η προηγούμενη.
1. Στο τμήμα Γ του περιεχομένου προσφορών της διακήρυξης αναφέρεται ότι «επί ποινή αποκλεισμού δεν θα εξετασθούν προσφορές που η τιμή ανά ώρα είναι χαμηλότερη της κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 2231/1994 περί καθορισμού ελαχίστου ενιαίου ωρομισθίου». Οι συντάξαντες την διακήρυξη εξακολουθούν να αγνοούν παρ’ ότι τους έχουμε δώσει το Νέο Νόμο 3693/2008 και την ανακοίνωση Νο 2 της ΕΛΤΕ σχετικά με την κατάργηση των διατάξεων περί ελαχίστου ωρομισθίου και γενικά οποιοδήποτε διατάξεων αντίκεινται στο νέο νόμο, άρθρο 44 του Ν. 3693/2008. Για αυτό το λόγο ο ανωτέρω όρος τη διακήρυξης είναι σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 3693/2008 και παράνομος διότι έτσι κατοχυρώνονται πρακτικές ελέγχου των τιμών σε βάρος του ελεγχόμενου. Πως είναι δυνατόν το Υπουργείο Υγείας να αγνοεί νόμο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών;
2. Στη σελίδα 7, της επικεφαλίδας Αντικείμενο του Έργου των Ο.Λ. του Γ. Ν. Σερρών, αναφέρεται ότι «βάσει του εγγράφου υπ’ αριθμό πρωτ. 1212/19.5.2009 του ΣΟΕΛ … ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης ………………, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 430 ωρών». Εξακολουθεί το νοσοκομείο να αγνοεί το Ν. 3693/2008 και να ομιλεί περί ΣΟΕΛ όταν ο Ν. 3693/2008 αναφέρεται στην ΕΛΤΕ ως τη μόνη εποπτεύουσα αρχή, το άρθρο 23 του Ν. 3693/2008 που αναφέρεται στις αμοιβές του ελέγχου δεν αναφέρει τίποτα για ελάχιστες ώρες ελέγχου και η ανακοίνωση 2 της ΕΛΤΕ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ) ξεκαθαρίζει τη θέση της και λέει ότι δεν υπάρχουν ελάχιστες ώρες και χρεώσεις. Το Νοσοκομείο προκλητικότατα παρανομεί με την υιοθέτηση διατάξεων που έχουν καταργηθεί. Το ΣΟΕΛ μπορεί να ανακοινώνει ό,τι θέλει για τα μέλη του, ως ΓΝΩΜΗ και μόνο για τα μέλη του ή μη μέλη του. Δεν έχει νομική υπόσταση ούτε νομική δέσμευση η πρόταση ή γνώμη ενός οργανισμού ως προς τα μέλη του. Με ποιο σκεπτικό αγνοεί η υπηρεσία το νόμο και υιοθετεί αποφάσεις ΝΠΙΔ»;
3. Η διακήρυξη ουδεμία μνεία κάνει για «εντοπιότητα». Δεν είναι σκανδαλώδεις όταν, ένας νομός όπου η ανεργία για πτυχιούχους αγγίζει το 40%, να μην αναφέρεται καθόλου σε δημόσια διακήρυξη η εντοπιότητα;
4. Η διακήρυξη αναφέρει έλεγχο από «Ορκωτούς Λογιστές» σε αντίθεση με το νέο νόμο που αναφέρεται σε Νόμιμους Ελεγκτές.
5. Η διακήρυξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις πρόνοιες περί ανταγωνισμού και αυτό θα πρέπει να το ελέγξει η Επιτροπή Ανταγωνισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους η διακήρυξη πρέπει να ακυρωθεί ως παράνομη και παράτυπη και να επαναδιακηρυχθεί βάσει του Νόμου 3693/2008 περί τακτικών ελέγχων από νόμιμο ελεγκτή.
Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μας για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί από τους όρους της διακήρυξης.
Με εκτίμηση
ΚΡΙΤΩΝΑΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
Διαχειριστής


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2
-----------------------

1. Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (ΣΟΕΛ), εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 18 του ΠΔ 226/1992, με αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του είχε καθορίσει ελάχιστα όρια ωρών απασχόλησης και μέσου ενιαίου ωρομισθίου για τη διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων. Η θέσπιση των προαναφερομένων ελαχίστων ορίων αποσκοπούσε στην πρόληψη πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεωτικών ελέγχων.
2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με παραστάσεις προς την Ελληνική Κυβέρνηση, διαπίστωσε σοβαρές παραβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο περί ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της θέσπισης των προαναφερομένων ελαχίστων ορίων ωρών απασχόλησης και του μέσου ενιαίου ωρομισθίου.
3. Με σειρά διατάξεων του Νόμου 3693/2008 θεσπίζεται το αναγκαίο θεσμι9κό πλαίσιο για την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας των ελεγκτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Στις διατάξεις αυτές δεν περιλαμβάνονται μέτρα ορισμού ελαχίστων ορίων ωρών απασχόλησης ή/και μέσου ενιαίου ωρομισθίου για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ελεγκτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Περαιτέρω, με τη διάταξη του άρθρου 44 του Ν. 3693/2008, καταργείται κάθε διάταξη του ΠΔ 226/1992 που αντίκειται στις διατάξεις του Ν. 3693/2008.

Ενόψει των ανωτέρω, κάθε διάταξη και απόφαση οργάνου με την οποία θεσπίζονται ελάχιστα όρια ωρών απασχόλησης και μέσου ενιαίου ωρομισθίου για τη διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων, καταργούνται για όλους τους υποχρεωτικούς ελέγχους για τους οποίους η έκθεση ελέγχου εκδίδεται μετά την εφαρμογή του Ν. 3693/2008.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΤΕ


Αρθρο 23
Αμοιβή υποχρεωτικών ελέγχων

1. Η συμφωνία για λήψη αμοιβής για υπηρεσίες από νόμιμο ελεγκτή ή και ελεγκτικό γραφείο υπό οιαδήποτε αίρεση ή προθεσμία, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Επίσης πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά και συμφωνία για λήψη αμοιβής για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, που εξαρτάται ή επηρεάζεται από την παροχή άλλων υπηρεσιών που παρέχονται στην ελεγχόμενη οντότητα ή σε θυγατρική της ή σε συγγενή της ή σε από κοινού ελεγχόμενη οντότητα, από τον νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο ή από συνδεδεμένο μέρος του ελεγκτικού γραφείου ή από νόμιμο ελεγκτή ή και ελεγκτικό γραφείο που ανήκει στο ίδιο δίκτυο με αυτούς.
2. Τα πειθαρχικά παραπτώματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συνεπάγονται, πέραν των λοιπών κυρώσεων, και την αποβολή των νόμιμων ελεγκτών ή και των ελεγκτικών γραφείων από το σύστημα δημόσιας εποπτείας και οποιαδήποτε ελεγκτική εργασία διενεργείται από αυτούς δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.


Αρθρο 44
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
1. Οι διατάξεις του Π.Δ 226/92 «Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή» που αντίκεινται στον παρόντα νόμο. Το ΣΟΕΛ υποχρεούται να αναπροσαρμόσει το επαγγελματικό του καθεστώς σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
2. Κάθε αντίθετη διάταξη με τις διατάξεις του παρόντος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου