Κυριακή, 28 Ιουνίου 2009

ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝΜΟΝΟ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ


----------------------
Γ. Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
3ο χλμ. Εθν. Οδού Σερρών – Δράμας
Υπόψη Τμήματος Προμηθειών (κα Ασουχίδου)

Κοιν.: - Υπουργό Υγείας, Κον Δημήτρη Αβραμόπουλο
- ΕΛΤΕ, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
- Επιτροπή Ανταγωνισμού, Υπουργείο Ανάπτυξης
- Επόπτη Δημόσιας Διοίκησης

Ένσταση κατά της διακήρυξης ΙΙ 22/2009, 18-6-2009,
Κοινοποίηση 19-6-2009

Υποβάλουμε ένσταση κατά των όρων της διακήρυξης ΙΙ 22/2009 και γενικά της συμπεριφοράς του Νοσοκομείου για την κοροϊδία που έχουμε υποστεί από την πρώτη διακήρυξη μέχρι και σήμερα όπου μέχρι και η ώρα 11.00 πριν την διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού μας λεγόταν ότι θα ακυρωθεί ο διαγωνισμός και εν τέλει έγινε. Εκ των υστέρων μας κοινοποιείται ημέρα Παρασκευή ότι ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη με κατάθεση των δικαιολογητικών την Τρίτη. Δηλαδή με προθεσμία 1 ημέρας για τη σύνταξη των δικαιολογητικών και αποστολή τους στις Σέρρες. Τι υποκρύπτει αυτή η σπουδή; Γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο έχει μείνει ακέφαλο για αρκετό διάστημα αλλά δεν νομίζουμε ότι αυτός είναι ο λόγος της σπουδής και μάλιστα όταν η διακήρυξη περιλαμβάνει τους ίδιους παράνομους όρους όπως και η προηγούμενη.
1. Στο τμήμα Γ του περιεχομένου προσφορών της διακήρυξης αναφέρεται ότι «επί ποινή αποκλεισμού δεν θα εξετασθούν προσφορές που η τιμή ανά ώρα είναι χαμηλότερη της κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 2231/1994 περί καθορισμού ελαχίστου ενιαίου ωρομισθίου». Οι συντάξαντες την διακήρυξη εξακολουθούν να αγνοούν παρ’ ότι τους έχουμε δώσει το Νέο Νόμο 3693/2008 και την ανακοίνωση Νο 2 της ΕΛΤΕ σχετικά με την κατάργηση των διατάξεων περί ελαχίστου ωρομισθίου και γενικά οποιοδήποτε διατάξεων αντίκεινται στο νέο νόμο, άρθρο 44 του Ν. 3693/2008. Για αυτό το λόγο ο ανωτέρω όρος τη διακήρυξης είναι σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 3693/2008 και παράνομος διότι έτσι κατοχυρώνονται πρακτικές ελέγχου των τιμών σε βάρος του ελεγχόμενου. Πως είναι δυνατόν το Υπουργείο Υγείας να αγνοεί νόμο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών;
2. Στη σελίδα 7, της επικεφαλίδας Αντικείμενο του Έργου των Ο.Λ. του Γ. Ν. Σερρών, αναφέρεται ότι «βάσει του εγγράφου υπ’ αριθμό πρωτ. 1212/19.5.2009 του ΣΟΕΛ … ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης ………………, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 430 ωρών». Εξακολουθεί το νοσοκομείο να αγνοεί το Ν. 3693/2008 και να ομιλεί περί ΣΟΕΛ όταν ο Ν. 3693/2008 αναφέρεται στην ΕΛΤΕ ως τη μόνη εποπτεύουσα αρχή, το άρθρο 23 του Ν. 3693/2008 που αναφέρεται στις αμοιβές του ελέγχου δεν αναφέρει τίποτα για ελάχιστες ώρες ελέγχου και η ανακοίνωση 2 της ΕΛΤΕ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ) ξεκαθαρίζει τη θέση της και λέει ότι δεν υπάρχουν ελάχιστες ώρες και χρεώσεις. Το Νοσοκομείο προκλητικότατα παρανομεί με την υιοθέτηση διατάξεων που έχουν καταργηθεί. Το ΣΟΕΛ μπορεί να ανακοινώνει ό,τι θέλει για τα μέλη του, ως ΓΝΩΜΗ και μόνο για τα μέλη του ή μη μέλη του. Δεν έχει νομική υπόσταση ούτε νομική δέσμευση η πρόταση ή γνώμη ενός οργανισμού ως προς τα μέλη του. Με ποιο σκεπτικό αγνοεί η υπηρεσία το νόμο και υιοθετεί αποφάσεις ΝΠΙΔ»;
3. Η διακήρυξη ουδεμία μνεία κάνει για «εντοπιότητα». Δεν είναι σκανδαλώδεις όταν, ένας νομός όπου η ανεργία για πτυχιούχους αγγίζει το 40%, να μην αναφέρεται καθόλου σε δημόσια διακήρυξη η εντοπιότητα;
4. Η διακήρυξη αναφέρει έλεγχο από «Ορκωτούς Λογιστές» σε αντίθεση με το νέο νόμο που αναφέρεται σε Νόμιμους Ελεγκτές.
5. Η διακήρυξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις πρόνοιες περί ανταγωνισμού και αυτό θα πρέπει να το ελέγξει η Επιτροπή Ανταγωνισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους η διακήρυξη πρέπει να ακυρωθεί ως παράνομη και παράτυπη και να επαναδιακηρυχθεί βάσει του Νόμου 3693/2008 περί τακτικών ελέγχων από νόμιμο ελεγκτή.
Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μας για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί από τους όρους της διακήρυξης.
Με εκτίμηση
ΚΡΙΤΩΝΑΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
Διαχειριστής


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2
-----------------------

1. Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (ΣΟΕΛ), εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 18 του ΠΔ 226/1992, με αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του είχε καθορίσει ελάχιστα όρια ωρών απασχόλησης και μέσου ενιαίου ωρομισθίου για τη διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων. Η θέσπιση των προαναφερομένων ελαχίστων ορίων αποσκοπούσε στην πρόληψη πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεωτικών ελέγχων.
2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με παραστάσεις προς την Ελληνική Κυβέρνηση, διαπίστωσε σοβαρές παραβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο περί ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της θέσπισης των προαναφερομένων ελαχίστων ορίων ωρών απασχόλησης και του μέσου ενιαίου ωρομισθίου.
3. Με σειρά διατάξεων του Νόμου 3693/2008 θεσπίζεται το αναγκαίο θεσμι9κό πλαίσιο για την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας των ελεγκτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Στις διατάξεις αυτές δεν περιλαμβάνονται μέτρα ορισμού ελαχίστων ορίων ωρών απασχόλησης ή/και μέσου ενιαίου ωρομισθίου για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ελεγκτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Περαιτέρω, με τη διάταξη του άρθρου 44 του Ν. 3693/2008, καταργείται κάθε διάταξη του ΠΔ 226/1992 που αντίκειται στις διατάξεις του Ν. 3693/2008.

Ενόψει των ανωτέρω, κάθε διάταξη και απόφαση οργάνου με την οποία θεσπίζονται ελάχιστα όρια ωρών απασχόλησης και μέσου ενιαίου ωρομισθίου για τη διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων, καταργούνται για όλους τους υποχρεωτικούς ελέγχους για τους οποίους η έκθεση ελέγχου εκδίδεται μετά την εφαρμογή του Ν. 3693/2008.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΤΕ


Αρθρο 23
Αμοιβή υποχρεωτικών ελέγχων

1. Η συμφωνία για λήψη αμοιβής για υπηρεσίες από νόμιμο ελεγκτή ή και ελεγκτικό γραφείο υπό οιαδήποτε αίρεση ή προθεσμία, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Επίσης πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά και συμφωνία για λήψη αμοιβής για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, που εξαρτάται ή επηρεάζεται από την παροχή άλλων υπηρεσιών που παρέχονται στην ελεγχόμενη οντότητα ή σε θυγατρική της ή σε συγγενή της ή σε από κοινού ελεγχόμενη οντότητα, από τον νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο ή από συνδεδεμένο μέρος του ελεγκτικού γραφείου ή από νόμιμο ελεγκτή ή και ελεγκτικό γραφείο που ανήκει στο ίδιο δίκτυο με αυτούς.
2. Τα πειθαρχικά παραπτώματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συνεπάγονται, πέραν των λοιπών κυρώσεων, και την αποβολή των νόμιμων ελεγκτών ή και των ελεγκτικών γραφείων από το σύστημα δημόσιας εποπτείας και οποιαδήποτε ελεγκτική εργασία διενεργείται από αυτούς δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.


Αρθρο 44
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
1. Οι διατάξεις του Π.Δ 226/92 «Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή» που αντίκεινται στον παρόντα νόμο. Το ΣΟΕΛ υποχρεούται να αναπροσαρμόσει το επαγγελματικό του καθεστώς σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
2. Κάθε αντίθετη διάταξη με τις διατάξεις του παρόντος

ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝΣημαντικές ελλείψεις σε μέτρα πυροπροστασίας και μέσα πυρόσβεσης αντιμετωπίζει η συντριπτική πλειονότητα των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, τα οποία καθημερινά εξυπηρετούν χιλιάδες ασθενείς από ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, της εφημερίδας «Αγγελιοφόρος», αλλά και με τα στοιχεία του τμήματος Πυρασφάλειας Θεσσαλονίκης, λόγω έλλειψης κονδυλίων για τη χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων, μόλις τέσσερα από τα 13 νοσοκομειακά ιδρύματα διαθέτουν το απαραίτητο πιστοποιητικό πυρασφάλειας, γεγονός το οποίο γεννάει σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με το βαθμό ετοιμότητάς τους σε μία ενδεχόμενη πυρκαγιά. Όμως στην μεγάλη λίστα βρίσκεται το Νοσοκομείο Σερρών το οποίο δυστυχώς δεν διαθέτει πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

Τα «γυμνά» νοσοκομεία

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του τμήματος Πυρασφάλειας, τα μοναδικά νοσοκομεία που διαθέτουν αυτήν τη στιγμή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό -με το οποίο βεβαιώνεται ότι τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας σε περίπτωση φωτιάς- είναι το «Γ. Γεννηματάς», το «Παπαγεωργίου», το Νοσοκομείο ΙΚΑ «Παναγία» και το Στρατιωτικό Νοσοκομείο «424». Από εκεί και πέρα επικρατεί το… χάος. Χωρίς πιστοποιητικό πυρασφάλειας είναι το ΑΧΕΠΑ (εκτός από το ακτινολογικό τμήμα του), το νοσοκομείο «Αγιος Παύλος», το «Ιπποκράτειο» (με εξαίρεση κάποια ακτινολογικά τμήματα), το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεαγένειο (εκτός από το ακτινολογικό τμήμα του), το Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων, ο «Αγιος Δημήτριος», το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (εκτός από ένα ΚΕΚ), το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Παθήσεων (εκτός από ένα κτίριο) και το «Γ. Παπανικολάου» (εκτός από το ακτινολογικό τμήμα του). Όσον αφορά το νοσοκομείο Δερματικών Παθήσεων και το «Παναγία», το τμήμα Πυρασφάλειας δε διαθέτει στοιχεία.
«Απροετοίμαστα σε περίπτωση φωτιάς»
«Από τη στιγμή που δεν έχει εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό, δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει ποια μέτρα πυρασφάλειας ισχύουν στα συγκεκριμένα νοσοκομεία κι έτσι συμπεραίνουμε πως σε γενικές γραμμές είναι απροετοίμαστα για να αντιμετωπίσουν μία περίπτωση φωτιάς», δήλωσε στον «Αγγελιοφόρο» ο επιπυραγός και προϊστάμενος του Α’ γραφείου Πυρασφάλειας Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Τσιμπλής, κρούοντας των κώδωνα του κινδύνου ακόμη και για την ασφάλεια του προσωπικού και των ασθενών σε περίπτωση πυρκαγιάς. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, παρά το γεγονός ότι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής έχουν επισκεφτεί τα νοσοκομεία κι έχουν συντάξει θεωρημένες εκθέσεις σχετικά με τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν, οι υποδείξεις τους έχουν μείνει στα… χαρτιά. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» και τον διοικητή της 4ης ΥΠΕ, Ιωακείμ Σιγάλα, πολλά από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκαν πριν τον νόμο που ήταν απαραίτητο το πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Μελέτες πυρόσβεσης έχουν εκπονηθεί, αλλά το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό για να τις υλοποιήσουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων, καθώς η κάθε μελέτη ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ. Για τον λόγο αυτό αναμένονται ενέργειες από το υπουργείο Υγείας.

«Καμπανάκι» για την Πυρασφάλεια από του Σύλλογο Εργαζομένων στο Γ.Ν.Σ.

Σε επιστολή του προς τα ΜΜΕ στις 29/05/2009 ο Αβραάμ Βούλτσιος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γ.Ν. Σερρών αναφέρει τα παρακάτω:
«Μάλλον η περίοδος χάριτος για τη νέα διοικήτρια του Νοσοκομείου Σερρών πέραε. Άρχισε κι αυτή με τη σειρά της να ικανοποιεί χάρες στους ομοιδεάτες της, οι οποίοι ασπάζονται τα περί επανίδρυσης του κράτους, περί αξιοκρατίας στη δημόσια Διοίκηση, τα περί διαφάνειας
κτλ… Όλα σύμφωνα με τα όσα επιτάσσει η ελληνική νομοθεσία… Παρακάμπτει, λοιπόν, την ιεραρχία, το διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας, το διευθυντή τομέα, το διευθυντή τμήματος και ξαφνικά εφευρίσκει τον… συντονιστή! Θα πρέπει, βέβαια, η κ. Κουρτέλη να ενημερώσει τον συντονιστή της στο Ακτινολογικό: Πως η άδεια λειτουργίας του Ακτινολογικού Εργαστηρίου έληξε εδώ και δυο χρόνια. Μέχρι σήμερα δεν ανανεώθηκε! Πως κανένα ακτινολογικό τμήμα στα Κέντρα Υγείας δεν έχει άδεια λειτουργίας. Παρόλα αυτά λειτουργούν! Πως για την κινητή μονάδα αντί για την πρόσληψη Τεχνολόγου Ακτινολόγου προχωρήσανε στην πρόσληψη Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων, ειδικότητα άσχετη με το χειρισμό Μαστογράφου! Και, φυσικά, πως δεν έχει χορηγηθεί μέχρι τώρα πιστοποιητικό πυρασφάλειας στο Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας που αποτελεί βασική προϋπόθεση χορήγησης άδειας λειτουργίας στα Ακτινολογικά Εργαστήρια! Καλά τα πάει μέχρι τώρα η κ. Κουρτέλη με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών για τον ένα μήνα παρουσίας της σε αυτό. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε στην ίδια και πάντα τέτοια!» καταλήγει η επιστολή.

ΣΑΡΚΑ & ΟΣΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΧΟΡΤΕΡΟΥ ΣΤΟΝ Δ.ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥΜπορεί στο νομό Σερρών, τα σχέδια για κατασκευή εμπορευματικού αεροδρομίου στο Δαφνούδι, να πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων, αλλά σε άλλες περιοχές της χώρας, υπάρχουν επιχειρηματίες που έχοντας τη στήριξη των τοπικών φορέων, πετυχαίνουν … θαύματα. Στο νομό Σερρών κατά την περίοδο 1990 – 1993 επί κυβερνήσεως Κ.Μητσοτάκη, τέθηκε επί τάπητος η δημιουργία αεροδρομίου στο Δαφνούδι. Μάλιστα, έγιναν οι αναγκαίες μελέτες και ξεκίνησε η διαδικασία των απαλλοτριώσεων, αλλά μετά την κυβερνητική αλλαγή το 1993 το θέμα σταμάτησε.
Στις εκλογές του 2004 η Ν.Δ. έκανε λόγο για ολοκλήρωση του έργου, αλλά μέχρι σήμερα καμία απολύτως εξέλιξη δεν υπάρχει, παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις κυβερνητικών βουλευτών.

Στο Χορτερό η κατάσταση φαίνεται να αλλάζει και αυτό γιατί ο Δήμος Σιδηροκάστρου είναι πλέον πολύ κοντά στο να λειτουργήσει το δεύτερο …«Μακεδονία». Ένα αεροδρόμιο το οποίο θα απευθύνεται σε εταιρείες χαμηλού κόστους, που θα ήθελαν να προσεγγίσουν την κεντρική Μακεδονία, αλλά και τη ΒΔ Βουλγαρία. Το αεροδρόμιο αυτό, θα μπορούσε να λειτουργεί για εμπορευματικούς σκοπούς, αλλά και για τουριστικούς. Άλλωστε οι φτηνές αεροπορικές εταιρείες περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους και περιοχές της βόρειας Ελλάδας για τις καλοκαιρινές διακοπές ανατολικοευρωπαίων, αλλά και Ρώσων.
Στο Χορτερό υπάρχει ήδη πεδίο προσγείωσης μικρών αεροσκαφών, δίπλα στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού (Προμαχώνας – Θεσσαλονίκης).

Πως ξεκίνησε το Αεροδρόμιο Χορτερού

Ξετυλίγοντας από την αρχή το κουβάρι των χειρισμών που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια για την έγκριση του αεροδρομίου στο Χορτερό, ο Δήμαρχος Σιδηροκάστρου τονίζει πως έγιναν μεθοδικά βήματα όλο αυτό το διάστημα.
«Με ενέργειες της δικής μας δημοτικής αρχής, πριν από τρία χρόνια και μετά από επανειλημμένες προσπάθειες που καταβάλαμε, αλλά και επισκέψεις που πραγματοποιήσαμε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατορθώσαμε και μας παραχωρήθηκε η χρήση του πεδίου προσγείωσης του Στρατιωτικού Αεροδρομίου του Χορτερού για μια 20ετία.
Φυσικά με την προϋπόθεση ότι στα επόμενα πέντε χρόνια, ήδη είμαστε στα τρία, να έχουν γίνει προσπάθειες και πρόοδος των εργασιών, όσον αγορά, την αξιοποίηση του Αεροδρομίου. Αυτός άλλωστε ήταν και ο όρος που από την αρχή είχε θέσει ο ΓΕΕΘΑ».

Που βρισκόμαστε σήμερα

Ο κ.Σπάσης τονίζει με νόημα πως «εμείς, δραστηριοποιηθήκαμε σε αυτά τα τρία χρόνια και έχουμε οριοθετήσει το πεδίο προσγείωσης όπου ήταν και το βασικό τμήμα. Έπρεπε να πάρουμε αρχικά την έγκριση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και σήμερα είμαστε σε αυτό το στάδιο, δηλαδή, στο «παρά πέντε».
Προκείμενου να αναγνωριστεί από την ΥΠΑ, έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες. Αφού τελειοποιήθηκε ο χώρος, έγινε και η απαραίτητη διαγράμμιση για να φαίνεται το πεδίο μπορώ να πω πως πλέον είμαστε στη φάση μιας υποτυπώδης περίφραξης για να μη μπαίνουν ζώα. Σήμερα έχουμε να κάνουμε με την προμήθεια των υλικών πυρόσβεσης για να ολοκληρωθεί το θέμα της πυρασφάλειας. Ακόμα έχουν παραγγελθεί και δυο ανεμούρια και θεωρώ ότι έχουμε κάνει όλα τα βήματα που χρειάζονται. Είμαστε στο τελευταίο κλικ και μόλις τα τοποθετήσουμε θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να την καλέσουμε την ΥΠΑ και να κάνει την αυτοψία».

Τα πλεονεκτήματα για την περιοχή

Ο κ.Σπάσης μας εξήγησε πως έχοντας ένα μικρό αεροδρόμιο στην ευρύτερη περιοχή, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι πολύ μεγάλο.
«Με την αναγνώριση μπορούν να γίνουν επιδείξεις από τις αερολέσχες, να έρχονται μικρά υπέρελαφρά αεροσκάφη. Έχουμε σκοπό να το εντάξουμε σε προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG 3 ούτως ώστε να ασφαλτοστρώσουμε το πεδίο και αν είναι δυνατόν να το επιμηκύνουμε κατά 200 μέτρα.
Σύμφωνα με μελέτες που όμως δεν έχουμε κάνει, αλλά έχουμε έρθει σε επαφή με ανθρώπους ειδήμονες, θα μπορούν να προσγειώνονται πιο βαριά αεροσκάφη και γιατί όχι να χρησιμοποιηθεί ίσως μελλοντικά ως ένας μίνι μεταφορικός αεροπορικός σταθμός. Φαντάζει ουτοπία, αλλά δεν είμαστε μακριά. Αυτές είναι οι προθέσεις μας και νομίζω πως είναι εφικτές».
Στο παρελθόν είχε λεχθεί και γραφτεί αρκετές φορές στον Τύπο πως το αεροδρόμιο του Χορτερού, μελλοντικά, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει πολλούς επιχειρηματίες που επισκέπτονται την γειτονική Βουλγαρία για τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.
«Θα μπορούσε να εξυπηρετήσει επιχειρηματίες», επισημαίνει ο κ.Σπασης και αυτό γιατί «στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν αεροδρόμια. Θα μπορούσε, δηλαδή, ένας επιχειρηματίας που διαθέτει ένα μικρό αεροσκάφος να αφήσει το αυτοκίνητο του στο Χορτερό και να «πεταχτεί» για τις δουλειές του μέχρι την Βουλγαρία. Θεωρώ πως αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για την περιοχή μας, αλλά και κατ’ επέκταση για το Νομό Σερρών».
Σε αυτό το σημαντικό έργο για την ανάπτυξη της περιοχής, ρωτήσαμε τον Δήμαρχο Σιδηροκάστρου πόσο στηρίζουν την προσπάθεια της δημοτικής αρχής οι αρμόδιοι φορείς.
«Η Νομαρχία Σερρών το έχει δει το εγχείρημα πολύ θετικά όλο αυτόν τον καιρό και έχουν γίνει οι ανάλογες επαφές. Μάλιστα, μας έχουν βοηθήσει και στην χάραξη γραμμών του πεδίου προσγείωσης και τους ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Νομίζω πως το βλέπει θετικά η Νομαρχία, γιατί μπορεί αργότερα να μετεξελιχθεί σε κάτι πιο σοβαρό. Είναι μια καλή αρχή και αυτό γιατί πολλές φορές λέγαμε για ένα αεροδρόμιο εδώ ή εκεί και έστω ένα υποτυπώδες αεροδρόμιο το έχουμε αυτή τη στιγμή στο Χορτερό. Είναι πολύ θετικό το γεγονός διότι υπάρχουν δυνατότητες για περαιτέρω επέκταση του.
Τέλος ο κ.Σπάσης ανέφερε χαρακτηριστικά πως «οι κάτοικοι το βλέπουν πολύ θετικά και μπορώ να σας πω πως δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Εγώ έχω σαν γνώμονα το αεροδρόμιο του Πολυκάστρου στο Κιλκίς, το οποίο παρουσιάζει μια πολύ καλή κίνηση από κάθε άποψη, από αερολέσχες μέχρι και ότι μπορεί να φανταστεί ο καθένας».

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΤΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ


Με κάθε επισημότητα και Κυβερνητικές τυμπανοκρουσίες πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτιρίου του ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου από τον Υφυπουργό παιδείας και θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο στις 14/05/2008. Ο Δήμαρχος Σιδηροκάστρου Αθανάσιος Σπάσης, είχε μάλιστα, χαρακτηρίσει το νέο σχολείο ως η «Ναυαρχίδα των εκπαιδευτηρίων του Σιδηροκάστρου».
Ο κ.Λυκουρέντζος, ενώπιων όλων, είχε ανακοινώσει πως θα μεσολαβήσει για να πραγματοποιηθεί το συντομότερο ο δρόμος πρόσβασης στο ΕΠΑΛ, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι μαθητές του. Όμως όπως φαίνεται η υπόσχεση παρέμεινε στα χαρτιά και ο υφυπουργός δεν τήρησε όσα δεσμεύθηκε με αποτέλεσμα ο Δήμαρχος Σιδηροκάστρου να κάνει έναν αγώνα δρόμου για να καταφέρει να ολοκληρώσει την υπόσχεση που άφησε μισή ο κ.Λυκουρέντζος.
Ο κ.Σπάσης δήλωσε στην «Πανσερραϊκή» ότι «ο δρόμος θα ασφαλτοστρωθεί μέσα στο καλοκαίρι». Όσο για την καθυστέρηση, ο λόγος ήταν ότι μας είχανε υποσχεθεί ο κ.Λυκουρέντζος ότι θα φτιαχτεί σύντομα ο δρόμος και ακόμα περιμένουμε. Σε αυτούς οφείλεται η καθυστέρηση και έμεινε στα χαρτιά. Εμείς από την πλευρά μας ενοχλήσαμε με αρκετές επιστολές ενώ δεν ήταν λίγες και οι φορές που κατέβηκα ο ίδιος στο αρμόδιο υπουργείο για να πιέσω να γίνει το έργο. Είναι συνηθισμένα αυτά» δηλώνει απογοητευμένος ο κ.Σπάσης.


Ο δρόμος θα γίνει με κονδύλια της Ν.Α. Σερρών

Το έργο, ωστόσο, που όπως φαίνεται δεν μπορεί να καταφέρει η Κυβέρνηση που η ίδια δεσμεύτηκε ότι θα το έκανε, θα το ολοκληρώσει τελικά η …Νομαρχία Σερρών. Μετά και την επικοινωνία που είχαν τόσο ο Δήμαρχος Σιδηροκάστρου Αθανάσιος Σπάσης, όσο και ο Νομάρχης Σερρών Στέφανος Φωτιάδης, το έργο θα γίνει με κονδύλια της Ν.Α. Σερρών!

ΟΙ "ΜΠΡΑΒΟΙ" Ο ΓΟΥΝΑΣ & Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών, πέρασε το πρωί της Δευτέρας (15/6) ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Γούνας, που ενημέρωσε επίσημα τον Αντεισαγγελέα, για τις απειλές που δέχεται, όπως ο ίδιος δημόσια δήλωσε και υποστήριξε, από τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο, Αντώνη Αναστασιάδη.
Μιλώντας την Παρασκευή (12/6) στο ΔΙΚΤΥΟ τηλεόραση και στην εκπομπή «Ανοιχτή Γραμμή», ο πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού του δήμου Σερρών, Γιώργος Γούνας, είχε καταγγείλει πως ο Αντώνης Ανασταστάδης «έβαλε μπράβους» προκειμένου να απειλήσουν τον ίδιο και την οικογένεια του.
«Μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της περασμένης Πέμπτης (11/6), βρισκόταν μπράβοι που έβαλε ο κ. Αναστασιάδης. Παράλληλα έχω δεχτεί το τελευταίο διάστημα απειλές από το τηλέφωνο» δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος, προκαλώντας αίσθηση.
Μάλιστα στη διάρκεια συνεδρίασης του Δ,Σ, μέσα στην αίθουσα υπήρχαν άνδρες της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, που παρακολουθούσαν διακριτικά τις κινήσεις προσώπων, χωρίς όμως να χρειαστεί να επέμβουν.
Τις καταγγελίες Γούνα, επιβεβαίωσαν τόσο ο δήμαρχος Γιάννης Βλάχος, όσο και ο αντιδήμαρχος Σπύρος Ιωαννίδης, καθώς και ο πρόεδρος του Δ.Σ Τάκης Σωτηριάδης, με δηλώσεις τους σε τοπική εφημερίδα (13/6).
«Είμαι ενήμερος, γνωρίζω τις απειλές που έχει δεχτεί ο κ. Γούνας. Τα όσα καταγγέλλονται είναι πρωτοφανή για τα σερραϊκά δεδομένα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Σερρών Γιάννης Βλάχος.
Αντιδρώντας στις καταγγελίες Γούνα, ο ανεξάρτητος Δ.Σ Αντώνης Αναστασιάδης, δήλωσε πως θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση.

Οι καβγάδες του Αναστασιάδη

Το «μπαϊράκι του πρώτου σε σταυρούς δημοτικό σύμβουλο Αντώνη Αναστασιάδη στην παράταξη σηκώθηκε πολύ νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα από τις αρχές του έτους. Ύστερα από την ανακοίνωση των νέων προσώπων που τοποθετήθηκαν στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Σερρών (29/01) οι εύθραυστες ισορροπίες στις τάξεις ορισμένων Δημοτικών Συμβούλων της συμπολίτευσης αποτυπώθηκαν εύγλωττα στις αντιδράσεις τόσο του Αντώνη Αναστασιάδη όσο και του Μιχάλη Σαμπάνη καθώς και οι δύο δεν έκρυψαν τις αντιρρήσεις τους για τις επιλογές του Γιάννη Βλάχου.
Βέλη κατά του δημάρχου Σερρών εκτόξευσε τότε ο Αντώνης Αναστασιάδης, λόγω της επιλογής να τοποθετηθεί πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Σερρών, ο Γιώργος Γούνας. Ο ίδιος επέλεξε τότε να ψηφίσει τον Μιχάλη Σαμπάνη, ο οποίος και αυτοπροτάθηκε για τη θέση του προέδρου στον Αθλητικό Οργανισμό.
Η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στους δημοσιογράφους ο Αντιδήμαρχος Κώστας Κάλλιος για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του Δήμου Σερρών (9/2) σημαδεύτηκε από την αιφνιδιαστική παρέμβαση του πρώην αντιδημάρχου Αντώνη Αναστασιάδη, που «μπούκαρε» στην αίθουσα του Δ.Σ. και επιτέθηκε στη δημοτική αρχή του Γιάννη Βλάχου. Αποτέλεσμα να εκτυλιχτούν σκηνές άπειρου κάλους. Χαρακτηριστική του κλίματος, η στιχομυθία που ακολούθησε : «Ντροπή σας, κ. Αναστασιάδη» είπε ξαφνιασμένος ο αντιδήμαρχος. «Ντροπή σε σένα», ανταπάντησε ο κ. Αναστασιάδης. Ο αντιδήμαρχος Κώστας Κάλλιος απευθυνόμενος προς τους εκπροσώπους των τοπικών ΜΜΕ, που παρακολουθούσαν τη συνέντευξη ζήτησε συγνώμη και διέκοψε για λίγη ώρα τη συνέντευξη και ακολούθησαν διαξιφισμοί ανάμεσα στους δυο δημοτικούς άρχοντες που με δυνατή φωνή ο καθένας υποστήριζε τις θέσεις του. Ο πρώην αντιδήμαρχος Αντώνης Αναστασιάδης, επιτέθηκε στη δημοτική αρχή του Γιάννη Βλάχου. λέγοντας πως δεν του έδινε χρήματα για να υλοποιήσει έργο, ενώ τα έργα τα ετοίμασε ο ίδιος.
Η απάντηση ήρθε άμεσα από τον Κώστα Κάλλιο : «Δεν είπαμε πως δεν έκανες έργο κ. Αναστασιάδη. Υπήρχαν μελέτες και το 2007 και το 2008. Γινόταν δημοπρασίες και δεν εμφανίζονταν εργολάβοι. Αλλά άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο και τώρα πια μπορεί ο δήμος να προχωρήσει σε κατασκευή έργων» τόνισε με νόημα.
Τέλος, όπως αποκάλυψε το aagorastos.blogspot.com μετά την Ανάσταση, ώρα ευχών και χειραψιών, ο Νομάρχης Σερρών Στέφανος Φωτιάδης έδωσε το χέρι του για να ευχηθεί στον Αντώνη Αναστασιάδη και αυτός του απάντησε με φωνές και ύβρεις. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του blog ο κ. Αναστασιάδης ζήτησε επιτακτικά από τον ίδιο τον Νομάρχη, αλλά και την αρμόδια Αντινομάρχη επί των έργων να μη διατίθεται πλέον κανένα μηχάνημα της Νομαρχίας στο Δήμο μιας και ο ίδιος δεν ήταν πλέον Αντιδήμαρχος.


Οι διαξιφισμοί του Γ. Γούνα

Στην προσφυγή του, στην αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
το μέλος της «Διάβασης Πεζών» Κώστας Σαραφίδης είχε επικαλεστεί το άρθρο 99 του Δημοτικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο : «Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον».
Στην προκειμένη περίπτωση ο Γιώργος Γούνας την ημέρα της τοποθέτησής του στη θέση του προέδρου του Αθλητικού Οργανισμού του δήμου Σερρών, ήταν αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Πανσερραϊκός η οποία έχει σχέσεις και συναλλαγές με τον Αθλητικό Οργανισμό του δήμου Σερρών.
Τις επόμενες ημέρες ο κ.Γούνας σε συνέντευξη που παραχώρησε παρουσίασε τον κ.Βασίλη Χρυσανθίδη ,υπάλληλο του Α.Ο. του δήμου, ως άμεσο συνεργάτη του με επιπρόσθετα καθήκοντα και έδωσε την δική του απάντηση στο θέμα.
«Ήταν θέμα τακτικής και επειδή έπρεπε να εκτεθούν μερικοί γι΄ αυτό δεν απάντησα τις προηγούμενες μέρες για το θέμα της προσφυγής περί ασυμβιβάστου που κατέθεσε στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας , ο κ. Σαραφίδης από την δημοτική κίνηση “Διάβαση πεζών” , η απάντηση δόθηκε την ώρα που έπρεπε», δήλωσε ο Πρόεδρος του Αθλητισμού Οργανισμού Δήμου Σερρών κ. Γιώργος Γούνας .

Όμως τις επόμενες ημέρες την ένσταση του Κώστα Σαραφίδη απέρριψε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπογραμμίζοντας πως «κανένα απολύτως πρόβλημα δεν υπάρχει, με την τοποθέτηση του Γιώργου Γούνα στη θέση του προέδρου του Αθλητικού Οργανισμού του δήμου Σερρών».

Κάηκες… αν ανάψεις τσιγάρο σε δημόσιους χώρους
Κλήσεις από τη Δημοτική Αστυνομία θα λαμβάνουν από 1ης Ιουλίου όσοι δεν συμμορφωθούν στα αντικαπνιστικά μέτρα του υπουργείου Υγείας και επιμένουν να καπνίζουν εκεί όπου απαγορεύεται.

Οι δημοτικοί αστυνόμοι θα κόβουν κλήσεις ανάλογες με αυτές που αφορούν την παράνομη στάθμευση, αλλά, όπως έσπευσε να διευκρινίσει ο υπουργός Υγείας Δημήτρης Αβραμόπουλος, δεν θα είναι ανάλογος και ο τρόπος πληρωμής των προστίμων που φτάνουν τα 500 ευρώ για τους ανυπάκουους καπνιστές. «Ο έλεγχος των παραβάσεων θα είναι πιο αυστηρός και τα πρόστιμα θα πληρώνονται σε σύντομο χρόνο».

Οι καταγγελίες των παραβάσεων μπορούν να γίνονται είτε στο… αφεντικό του εκάστοτε καταστήματος, είτε στην ειδική τηλεφωνική γραμμή που αναμένεται το επόμενο διάστημα να εγκαινιαστεί στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Θα είναι ένας τετραψήφιος αριθμός που θα λειτουργήσει ως… Άμεση Αντικαπνιστική Δράση, αλλά και ως συμβουλευτική γραμμή για όσους αποφασίσουν να κόψουν το τσιγάρο.

Για τις πιο «βαριές» παραβάσεις, πάντως, επιστρατεύονται οι «Ράμπο» του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας το οποίο, σύμφωνα με τον κ. Αβραμόπουλο, αναμένεται να ενισχυθεί με επιπλέον προσωπικό. Οι επιθεωρητές αναλαμβάνουν τον έλεγχο των εστιατορίων, καφέ και κέντρων διασκέδασης για τα οποία προβλέπονται πρόστιμα ως και 20.000 ευρώ.
Σύντομα, το κάπνισμα θα απαγορευθεί πλήρως σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους εργασίας. Οι καπνιστές εργαζόμενοι θα πρέπει να βγαίνουν έξω για να καπνίζουν.

Το ίδιο θα ισχύει και για τους καπνιστές επιβάτες των πλοίων της ακτοπλοΐας που θα μπορούν να ανάβουν τσιγάρο μόνο στο κατάστρωμα. Καπνιστήρια προβλέπονται μόνον για τα λεγόμενα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή καφέ, μπαρ, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης κ.λπ.
«Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδικών χώρων για κάπνισμα καθορίζονται σε υπουργική απόφαση που εκδίδεται τις επόμενες μέρες», ανέφερε ο κ.
Αβραμόπουλος.

ΣΕΡΡΑΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΟΝΟΣ ΨΑΧΝΕΙ...Ο Σερραίος Αγρότης Μάκης Καραποτάσογλου
που ψάχνει… την ιδανική σύντροφο!

Ο Μάκης Καραποτάσογλου είναι ο Σερραίος αγρότης που καλλιεργεί πατάτες, φασολάκια και κηπευτικά στην Άνω Βροντού Σερρών. Από μικρός έχει μάθει να δουλεύει σκληρά και να αφοσιώνεται με αγάπη σε ό,τι κι αν κάνει. Αισιόδοξος και ρομαντικός, ελπίζει ότι θα βρει το κορίτσι των ονείρων του και υπόσχεται ότι θα την κάνει να νιώθει σαν βασίλισσα! Ο Σερραίος παίκτης δήλωσε συμμετοχή και πιστεύει ότι θα βρει την ιδανική σύντροφο μέσα από τη νέα εκπομπή του Alpha TV που έκανε πρεμιέρα την περασμένη Τετάρτη με παρουσίαστρια την Σίσσυ Χριστίδου. Καλή επιτυχία!

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2009

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ - ΑΛ. ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ: "ΜΕ ΕΜΠΛΕΞΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΕ ΚΑΝΕΙΣ"
Του Γιάννη Δελή

Ο Αλέξανδρος Χατζηλίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε εδώ και χρόνια την μεγαλύτερη λαογραφική Συλλογή στις Σέρρες «έσπασε» για πρώτη φορά την σιωπή του και μίλησε αποκλειστικά στην «Πανσερραϊκή» για την περιπέτεια του και την Συλλογή του.
Η εμπλοκή του γνωστού συλλέκτη στην υπόθεση αρχαιοκαπηλίας που τότε τάραξε την τοπική κοινωνία, είχε ως αποτέλεσμα να διαταχθεί η κατάσχεση της λαογραφικής συλλογής του, που στεγάζεται από το 2003 στο νεοκλασικό Μάλλιου. Έτσι λοιπόν στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, η Συλλογή Χατζηλία κατάσχεται και μεταφέρεται εκτός Σερρών. Το Δημοτικό «Μουσείο Μελετών Χερσονήσου Αίμου» αδειάζει με το μεγαλύτερο μέρος των εκθεμάτων να μεταφέρεται πακεταρισμένο στο Λαογραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, μια και με εντολή του εκεί αρμόδιου Εισαγγελέα κατάσχεται.
Μάλιστα, εκείνη την περίοδο αφού καταγράφηκε από κλιμάκιο επιστημονικών συνεργατών του Λαογραφικού Μοιυσείου Θεσσαλονίκης φορτώθηκε σε φορτηγάκι και μεταφέρθηκε. Οι 5 αρχαιολόγοι του Μουσείου Θεσσαλονίκης όταν άρχισαν την απογραφή εντυπωσιάστηκαν τόσο από τον αριθμό αλλά και από την σπανιότητα τους και την ιστορική τους αξία.
Ο Αλέξανδρος Χατζηλίας, υποστηρίζει σήμερα στην « Πανσερραϊκή» πως ο Δήμος Σερρών έπρεπε να κρατήσει στην πόλη των Σερρών την σπάνια Συλλογή.
«Για την περιπέτεια που περνάω, περιμένουμε σύντομα εξελίξεις. Πάντως το βέβαιο είναι ότι έγινε ένα μεγάλο κόλπο. Δεν έχω τίποτα, όλα είναι δηλωμένα. Τα πάντα. Έχω χαρτιά, αλλά θα περιμένουμε λίγο για να δούμε τι γίνεται. Ο Δήμος Σερρών έπρεπε να κρατήσει τα πράγματα. Έπρεπε να τα διεκδικήσει και έπρεπε πολλοί να επέμβουν για να μην φύγουν έτσι από τις Σέρρες. Μαζί έφυγαν και όλοι μου οι κόποι τόσων χρόνων. Έπρεπε να κρατήσουν την Συλλογή στην πόλη. Πρόκειται για κακό χειρισμό του Δήμου Σερρών και τώρα πρέπει να κοιτάξουμε έτσι ώστε να επιστραφούν. Εγώ τα είχα όλα δηλωμένα και τα κοσμήματα είναι πάρα πολλά».
Δίνοντας μια απάντηση για όλα όσα έγιναν εκείνη την περίοδο, τονίζει με νόημα πως «ήθελαν και με έμπλεξαν, τώρα ποιοι και πως με έμπλεξαν ένας Θεός ξέρει, αυτό θα ξεκαθαριστεί και θα φανεί. Δεν δηλώνω, αλλά είμαι αθώος και θέλω να κάνω μια δήλωση: καλώ την Αστυνομία και όλους τους Δικαστές των Σερρών, επί 30χρόνια, ας μου βρει κάποιος αν έδωσα ή πούλησα εγώ έστω και μισή δραχμή».
Η Συλλογή Χατζηλία, που περιλαμβάνει σπάνια αρχαία βυζαντινά, εκκλησιαστικά, παραδοσιακά, νεότερα και λαϊκής τέχνης κομμάτια, νοικιαζόταν από τον Δήμο Σερρών έναντι μηνιαίου αντιτίμου (900 ευρώ) που αποδιδόταν στον συλλέκτη, βάσει σχετικού συμβολαίου. Ο Δήμος Σερρών μάλιστα αξιολογούσε την συλλογή ως πλούσια και σπάνια, για αυτό και είχε παραχωρήσει για τη φιλοξενία της το δημοτικής ιδιοκτησίας αρχοντικό Μάλλιου, αλλά και υπάλληλο του, προκειμένου να λειτουργεί το Μουσείο με εισιτήριο εισόδου συμβολικό και να φυλάσσονται τα εκθέματα.

«Καμία εμπλοκή με την Ε.Ε.»

Σε ερώτηση μας, αν υπάρχει εμπλοκή με την κοινοτική χρηματοδότηση του κτιρ, ο κ.Χατζηλίας ξεκαθάρισε πως «το Μουσείο έχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών. Δεν υπάρχει εμπλοκή με κοινοτική χρηματοδότηση, τίποτα δεν υπάρχει. Δεν πήρα από κανένα τίποτα, καμία δραχμή. Ούτε το κράτος έδωσε καμία δραχμή. Εγώ ήμουν ο μαραγκός, εγώ ο χρηματοδότης, εγώ ότι έκανα μέσα εκεί. Εγώ το έκανα όλα χρόνια τώρα. Απλούστατα, όταν επισκευάστηκε σαν οίκημα, η Ε.Ε. έδωσε χρήματα για να γίνει Βαλκανικό Μουσείο για αυτό και κανένας δεν μπορεί να το κάνει Βιβλιοθήκη αυτή τη στιγμή. Πιστεύω πως έπρεπε να τα κρατήσει όλα αυτά και να τα υπερασπιστεί ο Δήμαρχος από την στιγμή που υπέγραψε».

«Δεν με στήριξε κανείς»

Πικραμένος και απογοητευμένος ο κ.Χατζηλίας από την στάση που κράτησαν ορισμένοι φίλοι και αρμόδιοι φορείς δηλώνει πως έμεινε μόνος χωρίς βοήθεια.
«Όλο αυτό τον καιρό δεν είδα καμία αντίδραση από κανέναν, ούτε από Βουλευτή, ούτε από κανέναν. Δυστυχώς, δεν επικοινώνησε κανένας μαζί μου. 30 χρόνια τώρα τους προκαλώ όλους να πουν για εμένα. Κάποιες εφημερίδες γράψανε, ο «αρχαιοκάπηλος». Για όλους αυτούς όταν θα έρθει η ώρα θα πάρουν απάντηση και μάλιστα όπως πρέπει. Με βάλανε μέσα χωρίς καμία αιτία».


«Πακεταρισμένη» η Συλλογή στο Μουσείο Θεσσαλονίκης

Η «Πανσερραϊκή» επικοινώνησε με την Προϊσταμένη του Τμήματος Λαογραφίας κ. Φωτεινή Οικονομίδου-Μπότσιου του Εθνολογικού και Λαογραφικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, η οποία και μας εξήγησε πως «η Αστυνομία προχώρησε σε κατάσχεση της Συλλογής Χατζηλία και αμέσως μετά μεταφέρθηκε στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης». Σε ερώτηση μας αν προτίθενται να κρατήσουν την σπάνια Συλλογή η κ.Οικονομίδου τόνισε πως «δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα πρέπει να γίνει το Δικαστήριο και θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασιστεί». Τέλος, ρωτήσαμε ακόμα αν κάποιος επισκέπτης μπορεί να δει στη Θεσσαλονίκη την μεγάλη Συλλογή και η κ.Οικονομίδου μας απάντησε πως «αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να την δει κανένας».

Π.ΜΠΟΥΤΑΚΟΓΛΟΥ ΚΑΤΑ ΝΟΔΕ & Σ.ΚΑΛΑΪΤΖΗ«Θα έπρεπε να ακολουθήσει το παράδειγμα Ρουσσόπουλου, ο Σάκης Καλαϊτζής και να αποχωρήσει» δήλωσε στην εφημερίδα «Η ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ» (20/6), το στέλεχος της Ν.Δ, Πέπη Μπουτάκογλου, σχολιάζοντας τα τεκταινόμενα στη ΝΟ.Δ.Ε Σερρών, και όσα έχουν καταγγελθεί το τελευταίο διάστημα, κατά του προέδρου του οργάνου.
«Καλώς ή κακώς ακούστηκε κάτι για τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ. Έπρεπε από μόνος του να παραιτηθεί και να διευκολύνει το έργο της Νομαρχιακής Επιτροπής. Η Ν.Ε. σε αυτές τις Ευρωεκλογές δεν παρουσίασε την πρέπουσα εικόνα. Δεν λειτουργούσε εδώ και πολύ καιρό, αλλά δεν λειτούργησε σωστά και στις Ευρωεκλογές. Για τον λόγο, τον απλούστατο, ότι πάρα πολλά στελέχη της ΝΟΔΕ δεν πλαισίωσαν καθόλου τη Νομαρχιακή και νομίζω ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να διευκολύνει την κατάσταση. Όπως ο Ρουσσόπουλος δήλωσε πως δεν θα ξανακατέβει ξανά στην πολιτική για να διευκολύνει τον Καραμανλή, όπως και μερικοί άλλοι πρέπει να το πράξουν, έτσι και ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ έπρεπε να παραιτηθεί» δήλωσε χαρακτηριστικά το στέλεχος της Ν.Δ.
Η ίδια, τόνισε με νόημα πως η συμπεριφορά του Σάκη Καλαϊτζή, απομάκρυνε πολλά ικανά στελέχη από τη σημερινή ΝΟ.Δ.Ε, που τη χαρακτήρισε ως τη «χειρότερη» που πέρασε ποτέ. «Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, ούτως ή άλλως μέσα στο καλοκαίρι λήγει και η θητεία τους, οπότε και θα έχουμε τις εσωκομματικές εκλογές.
Δεν πέρασε ποτέ τέτοια ΝΟΔΕ όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τη Ν.Δ. Μέσα στη ΝΟΔΕ αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πάρα πολλά αξιόλογα στελέχη που δυστυχώς όμως δεν αξιοποιήθηκαν σωστά και μάλιστα μόνοι τους έχουν απομακρυνθεί εξαιτίας της συμπεριφοράς του προέδρου και της όλης στάσης του» κατέληξε η Πέπη Μπουτάκογλου.

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΕΛΙΚΑ Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΒΙΣΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

"ΒΑΛΤΩΣΕ" ΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΗΓΗΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
«Δεν περπατάει» εδώ και χρόνια η κατασκευή του αιολικού πάρκου στη θέση Θερμοπηγή στο Σιδηρόκαστρο. Η επένδυση έχει «παγώσει» και δεν κινείται όπως θα έπρεπε με αποτέλεσμα να προβληματίζει τους αρμόδιους φορείς.
Ο Δήμαρχος Σιδηροκάστρου κ. Αθανάσιος Σπάσης μιλώντας στην εφημερίδα παραδέχτηκε ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία της εταιρείας «Μυτιληναίος» είναι πιο ευέλικτη από την δεύτερη ιδιωτική εταιρεία «ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» γερμανοελληνικών συμφερόντων όπου συμμετέχει και ο Δήμος Σιδηροκάστρου με ποσοστό 35%.
«Η Πανσερραϊκή» αποκαλύπτει πως «βάλτωσε» το αιολικό πάρκο στην Θερμοπηγή και φέρνει στην δημοσιότητα το έγγραφο της ΡΑΕ από το «Αρχείο εισηγήσεων για ανάκληση αδειών παραγωγής» με ημερομηνία ενημέρωσης 13 Απριλίου 2009.
Ο κ.Χρήστος Κελεσίδης μας περιγράφει την περίεργη ιστορία με την ιδιωτική εταιρεία που τελικά δεν προχώρησε την επένδυση στο Σιδηρόκαστρο και με την στάση της όλα αυτά τα χρόνια κατάφερε να «φρενάρει» και άλλους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Η εταιρεία αν και είχε από πολύ νωρίς την περιζήτητη άδεια παραγωγής από την ΡΑΕ με ισχύ 24,00 MW, δυστυχώς, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την επένδυση στο Νομό Σερρών.
«Η ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. δημιουργήθηκε το 2000, με σύσταση ανώνυμης εταιρείας, όπου το 65% ανήκει στην ΠΡΟΜΑΚΟ ΕΠΕ, η οποία έχει έδρα την Γερμανία και το 35% ανήκει στον Δήμο Σιδηροκάστρου. Υπέρ της «ΑΝΕΜΟΣ» εκδόθηκε το 2003 η άδεια παραγωγού με εισήγηση της ΡΑΕ και περιμέναμε να βρεθεί χρηματοδότης με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις, ενώ αμέσως μετά ήταν να κάνουμε το δεύτερο βήμα, δηλαδή, την άδεια εγκατάστασης», δηλώνει ο κ.Κελεσίδης.
Ο Δήμαρχος Σιδηροκάστρου κ.Αθανάσιος Σπάσης τονίζει πως «από το 2003 θέλαμε να υλοποιήσουμε την επένδυση. Ο Δήμος από την πλευρά του έκανε ότι ήταν δυνατόν, πλην όμως, σε μια ανώνυμη εταιρεία δεν μπορείς να κινηθείς ευέλικτα».

Όσα παίρνει ο …«Άνεμος»

Ο κ.Κελεσίδης, ισχυρίζεται ότι ο κ.Σπάσης δεν είχε πολλά περιθώρια για να επηρεάσει την κατάσταση και να αλλάξει την εικόνα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «πρόεδρος στο Δ.Σ. είναι ο Δήμαρχος Σιδηροκάστρου, αλλά όχι και ο μεγαλομέτοχος. Στο θέμα της Γενικής Συνέλευσης τον λόγο έχει η πλειοψηφία.
Ο κ.Σπάσης, έχει συγκαλέσει πέντε με έξι συμβούλια, έχει στείλει επιστολές και γενικώς έχει κάνει τα πάντα. Τελικώς, όμως, παρά την πάροδο, ήδη, εννέα ετών από της συστάσεως της εταιρείας και έξι ετών από την άδεια παραγωγού, δεν έχουμε καμία εξέλιξη στο θέμα του επενδυτή».
Ο Δήμαρχος Σιδηροκάστρου, συμπληρώνει πως
«συνέπεια όλων, ήρθε η ΡΑΕ και εισηγείται προς στον υπουργό Ανάπτυξης την ανάκληση της αδείας και αυτό γιατί δεν υπάρχει καμία πρόοδος ως προς την υλοποίηση της επένδυσης. Εμείς, δεν έχουμε καμία ευθύνη για τη μη πρόοδο, η αποκλειστική ευθύνη είναι σε αυτούς που έχουν το 65% και εκεί σταματά η ιστορία. Εμείς, θα θέλαμε να υλοποιηθεί η επένδυση και μάλιστα καταβάλαμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να επιτευχθεί».


Μεγάλο ενδιαφέρον νέων επενδυτών

Ο κ.Κελεσίδης, δηλώνει ακόμα πως το ενδιαφέρον και άλλων νέων επενδυτών για την συγκεκριμένη περιοχή είναι πάρα πολύ μεγάλο, αυτή την χρονική περίοδο και αυτό γιατί «είναι πολύ άρτια η μελέτη, αλλά και οι χώροι. Θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν πιο σοβαροί επιχειρηματίες. Φαίνεται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν είναι σε θέση να υλοποιήσει και να χρηματοδοτήσει την επένδυση αυτή. Πιστεύω ότι θα έχουμε εξελίξεις άμεσες γιατί υπάρχει τρομερή πίεση για την απορρόφηση των κονδυλίων σε Πανελλήνια κλίμακα και όχι μόνο της δικής μας περίπτωσης».

«Ξεσκαρτάρει» τις άδειες το υπ. Ανάπτυξης

«Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα «ξεσκαρτάρισμα» από το υπουργείο Ανάπτυξης όλων των αδειών που έχουν «βαλτώσει», επισημαίνει ο κ.Σπάσης και συμπληρώνει πως «κάναμε τα αδύνατα δυνατά και με γενναίες υποχωρήσεις για την συγκεκριμένη επένδυση».

Σοβαρή επένδυση ο "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ"

Τέλος, ερωτηθείς ο κ.Σπάσης και για την πορεία της άλλης ιδιωτικής επένδυσης, στην περιοχή, ξεκαθάρισε ότι «ο «Μυτιληναίος» ξεκίνησε μετά από εμάς και απέδειξε ότι είναι σοβαρή επένδυση και στα τρία χρόνια το υλοποίησε, ενώ εμείς είμαστε εννιά χρόνια και ακόμα να υλοποιηθεί».

ΚΕΡΚΙΝΗ: Η ΛΙΜΝΗ ΠΟΥ ΕΝΩΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΗ μεγάλη περιβαλλοντική εκστρατεία για το Νομό Σερρών με τίτλο «Κερκίνη: η λίμνη μας ενώνει» πραγματοποιήθηκε και φέτος για δεύτερη συνεχή χρονιά με απόλυτη επιτυχία. Με αφορμή το περιβάλλον όλοι έγιναν μια μεγάλη παρέα στην περιβαλλοντική και πολιτιστική γιορτή που διοργάνωσε ο Όμιλος «Δίκτυο».

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΟ 2ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ


Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2009

ΟΙ ΕΒΕΣ-ΘΗΤΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ «ΓΕΦΥΡΕΣ» & ΤΙΣ «ΚΑΡΕΚΛΕΣ»ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΣΤΗ ΝΕΑ "ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ" ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

Πως τα μέλη της Επιμελητηριακής παράταξης «ΕΑΚΜΕ» κατάφεραν να ελέγξουν με τις προσωπικές φιλοδοξίες τους και τις ίντριγκες όλα τα σημαντικά «πόστα» στο Ν.Σερρών και στη συνέχεια να αλληλοεξοντωθούν μεταξύ τους.

Σοσιαλισμός και Δημοκρατία ή ΒαρβαρότηταΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
ΤΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ "ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ"

Της Λίνας Παπαδοπούλου
Λέκτορα Συνταγματικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.
Υποψήφιας Ευρωβουλεύτριας του ΠΑΣΟΚ

To δίλημμα που θέτει εδώ και καιρό ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ««Σοσιαλισμός και Δημοκρατία ή Βαρβαρότητα» ούτε «διχαστικό» είναι ούτε επιχειρεί να διαχωρίσει τους Έλληνες πολίτες σε «βαρβάρους» και «μη». Πρόκειται για μια διάζευξη που αφορά την ποιότητα της ζωής μας και την πολιτική μας απόφαση για διαμόρφωση των συνθηκών της ζωής μας.
Οι επιλογές μας, και τώρα, όπως και στις άλλες περιστάσεις όπου η συγκεκριμένη δήλωση έθεσε τη διαζευκτική επιλογή Σοσιαλισμός και Δημοκρατία ή Βαρβαρότητα αφορούν την δημοκρατική, κοινωνική, προοδευτική και ανθρώπινη Ευρώπη ή την Ευρώπη του συντηρητισμού, της νέας αυτής βαρβαρότητας που αποκτά το νόημα της κλειστής, άπραγης και κατευθυνόμενης από συμφέροντα, διευθυντήρια και αυστηρά από τους νόμους της αγοράς, Ένωσης.
Εμείς, λοιπόν, όλοι κι όλες οι κοινωνοί των ευρωπαϊκών προοδευτικών κομμάτων θέλουμε την πραγματικά συμμετοχική και δημοκρατική Ευρώπη, με την εγκαθίδρυση ουσιαστικών δημοκρατικών διαδικασιών κοινοβουλευτικού ελέγχου, λογοδοσίας, διαβούλευσης και συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών και την εμπέδωση της θεσμικής ισότητας των κρατών μελών έναντι των πρακτικών διευθυντηρίου του με την πολιτική τύπου Baroso, του σημερινού Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήταν μια επιλογή των δεξιών κομμάτων.
Εμείς οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές θέλουμε την απόλυτη διαφάνεια στα έγγραφα και στις «πολιτικές των λόμπι» ενώ τα λαϊκά κόμματα καταψήφισαν αυτή τη δυνατότητα. Θέλουμε την εξέλιξη των ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων σε πραγματικά πανευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα με σαφείς και διακριτές πλατφόρμες, ενώ οι συντηρητικές δυνάμεις κάνουν τα πάντα για να διατηρήσουν αυτό το κλειστοφοβικό και συγκεντρωτικό καθεστώς της απραγίας και του παγώματος των δημοκρατικών διαδικασιών. Θέλουμε την ανάδειξη της Ευρωπαϊκής πολιτότητας σε μια Ευρώπη όπου δε χωρούν διακρίσεις, οπισθοδρομήσεις και βαρβαρότητες σε βάρος των συμπολιτών μας.

Το εγκαταλειμμένο Δημοτικό Αναψυκτήριο
Εγκαταλειμμένο παραμένει εδώ και πολλούς μήνες το Δημοτικό Αναψυκτήριο στην Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Πεσμένα δοκάρια, κρεμασμένα καλώδια, και σκουπίδια παντού συνθέτουν μια εικόνα ντροπής για το άλλοτε κέντρο διασκέδασης των νέων και παλαιότερα πολλών οικογενειών. Μια επίσκεψη στα ενδότερα του Δημοτικού Αναψυκτηρίου και θα δει κανείς ότι το …πλιάτσικο δεν έχει όρια. Ασυνείδητοι πολίτες στο πέρασμα του ξήλωσαν ότι βρήκαν μπροστά τους και πήραν ακόμη και τα τούβλα από τις διακοσμητικές κολώνες.
Αυτή την περίοδο του καλοκαιριού συναντά κανείς και ένα ακόμη φαινόμενο. Από τις τουαλέτες του αναψυκτηρίου αναδύεται έντονη δυσοσμία λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών. Οι τουρίστες συναντούν ένα άσχημο θέαμα και οι Σερραίοι που απολαμβάνουν καθημερινά την Κοιλάδα ζητούν από τους φορείς να πάρουν μέτρα και να αξιοποιήσουν το αναψυκτήριο που αυτή τη στιγμή μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο.

ΒΡΗΚΑΝ ΤΟΝ "ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ" ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ

Την ευκαιρία να γευματίσει στο ξενοδοχείο «Ερωδιός» στον Λιθότοπο, αλλά και να ξεναγηθεί στο Σπήλαιο της Αλιστράτης, είχε
η επιχειρηματική αποστολή δώδεκα οικονομικών και εμπορικών ακολούθων, αραβικών πρεσβειών στην Ελλάδα, που από την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκαν στις Σέρρες και είχαν επαφές με εκπροσώπους του Ν.Σερρών και επιχειρηματίες,
Η επίσκεψη ήταν αποτέλεσμα πρωτοβουλίας, της Ν.Α Σερρών, του ΕΒΕΣ και του Αραβοελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου & Αναπτύξεως και χαρακτηρίστηκε επιτυχημένη μιας και κλείστηκαν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες με τις Σερραϊκές επιχειρήσεις.
Και επειδή η σύσφιξη των σχέσεων περνάει από το …στομάχι, οι αρμόδιοι φορείς τους έκαναν και το τραπέζι για να τους δείξουμε τι εστί ελληνική φιλοξενία. Οι Άραβες εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ από την φυσική ομορφιά της περιοχής αλλά και από τα βουβαλίσια σουτζουκάκια και μάλιστα χαρακτήρισαν τις Σέρρες «κομμάτι του παραδείσου που βρίσκεται στην Ελλάδα».

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προκύπτουν από τις καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις τους, παρουσίασαν κατά τη διάρκεια δυο εμπορικών εκθέσεων, μαθητές από 28 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλης της χώρας, που συμμετέχουν φέτος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» του Σωματείου «Επιχειρηματικότητα Νέων» - Junior Achievement Greece.
Οι δύο εκθέσεις πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 28 Απριλίου και την Πέμπτη 30 Απριλίου, στο Ευγενίδειο Ίδρυμα στην Αθήνα και στο κέντρο ΝΟΗΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.
Από τις 26 εικονικές επιχειρήσεις που παρουσιάστηκαν διακρίθηκαν τρεις. Το βραβείο για την «Καλύτερη Εταιρία» κέρδισε η εταιρία «EcoSeeds s.a» που παρουσίασε η Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί στην Θεσσαλονίκη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το βραβείο για το «Καλύτερο Περίπτερο» της εικονικής εταιρείας έλαβε η ομάδα από το Γενικό Λύκειο Μαυροθάλασσας Σερρών, παρουσιάζοντας την πρόταση «Σαπωνοποιεία «ΛΕΩΝ Α.Ε.», ενώ το βραβείο για το πιο «Καινοτόμο Προϊόν» έλαβε η ομάδα από το Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς, η οποία πρότεινε την εικονική εταιρία με τίτλο «MAM-ies, Babyplan».
Ακόμα, η Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί στην Θεσσαλονίκη, με τη διακριθείσα εικονική επιχείρηση «EcoSeeds s.a», εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Έκθεση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μπόντο (Bodo) της Νορβηγίας στις 8-11 Μαΐου.
Η ελληνική συμμετοχή κέρδισε τις εντυπώσεις, ξεχωρίζοντας μεταξύ 62 πανευρωπαϊκών συμμετοχών, για την παρουσίαση του περιπτέρου της, ενώ τα μέλη της ομάδας εισέπραξαν ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την άψογη συμπεριφορά τους και για τον επαγγελματισμό που επέδειξαν στην παρουσίαση των επιτευγμάτων τους, Το ταξίδι της ελληνικής συμμετοχής υποστήριξε η HAYGROUP.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ [06/06/09]